София, ул. "Коломан" №1

до рест. Славия

02/ 9 501 501, 0888 828 628

Очакваме Ви

Пон - Пет: 9:00 - 18:00

Работно време

Политика за личните данни

От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Ние от МИЛЕНИУМ ООД  съзнаваме важността за защита на личните данни на нашите клиенти и партньори , като се стремим да поддържаме добри  практики и  политики , осигуряващи  в максимална степен защитата на личните данни.

В качеството си на администратор на лични данни, Милениум  ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Ние  осъществяваме  дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

МИЛЕНИУМ ООД  е търговско дружество , регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 113060308  което събира ,  обработва и съхтранява Вашите лични данни при условията на тази Политика и приложимото законодателство на Европейския съюз и Република България

За всички въпроси свързани с обработването на личните Ви данн , може да се обръщате към нас както следва:

Седалище и адрес на управление: София, бул.Цар Борис III,№15

Адрес за упражняване на дейността: София, ул. Коломан №1

Данни за кореспонденция: София, ул. Коломан №1
E-mail: millennium@dir.bg
Телефон.: 02/9501  500

Предоставени от Вас данни , необходими за индетификация и пследващо изпълнение на сключени договори , предоставяне на оферти, счетоводни цели, статистически цели, доставка на продукти и услуги, гаранционно и извънгаранционно обслужване.

И накрая основната цел за събирането на Вашите лични данни е за да изпълним поетите пред Вас ангажименти и да Ви предоставим услугата, която очаквате.

Спред конкретните цели и основания МИЛЕНИУМ ООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им а именно:

 • име на дружеството и представляващия , ЕИК и адрес по регистрация , адрес на кореспонденция, телефон и /или е-мейл, данни събирани при плащане направено към на с, номер на банкова сметка   и друга информация събирана и обработвана във връзка с извършване на плащането по банков път;
 • дигитални данни ,събирани чрез системите за видеонаблюдение използвани от МИЛЕНИУМ ООД , в офиса и склада на дружеството находящи се на и с с цел охрана, наблюдение , контрол изащита на обществения ред

Възможно е да се наложи при съдебен спор и /или по заявка от страна на обществен и правителствени органи в или извън страната , както и за целите на националната сигурност  и правоприлагането да разкрием личните Ви данни.

Ние няма  да разкриваме Вашата лична информация на трети страни, без Вашето изрично съгласие.
Изключение правят случаите, при които определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

Вашите данни  ще бъдат съхранявани до момента, в който ни задължава закона или до изчерпване на нашите взаимоотношения, свързани с поддръжката на гаранция за закупените от нас продукти или услуги.
В момента, в който оттеглите желанието си да бъдете наш клиент, Вашите данни ще бъдат изтрити.

Съгласно новия Регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR), Вашите права по отношение на личните данни, включват:

 • Информираност;
 • Достъп до собствените ви данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на Вашите лични данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на Вашите лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Ако предоставяте данни за друго лице, Ваше задължение е да информирате човека, за когото ни предоставяте данни, относно съдържанието на настоящата Политика, както и да извършите всичко друго необходимо, свързано с това предоставяне, спрямо местното законодателство.
Ваше задължение е информацията и данните, които ни предоставяте, да са верни и точни.

 Можете да упражните всичките си права относно защитата на  Вашите лични данни , чрез искане в писмена форма , която съдържа изявление  за това и Ви индетифицира като притежател на данните.

МИЛЕНИУМ ООД разглежда и се произнася по исканетто на Потребителя в съответствие с изискванията на приложимото доказателство във възможно най-кратки сроковеи във всички случаи до 1 /един / месец от получаването на заявлението.При необходимост този срок може да бъде удължен с още 2 /два/ месеца предвид сложността и броя на заявлемнията, като информира потребителя за всяко такова удължаване и посочи причините за забавянето.

ДАННИ ЗА НАДЗОРЕН ОРГАН

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление:  София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

МИЛЕНИУМ ООД Ви уверява,  че е предприело организационни и технически мерки, с които да защити в максимално възможна степен неоторизиран достъп или разкриване на информация. Изискваме и от контрагентите ни, доставчици на услуги, наличието на необходимото обезпечаване на сигурността на личните Ви данни.

Тази политика е последно актуализирана на 21.05.2019г

МИЛЕНИУМ ООД